Kwotowania par walutowych

Tabela prezentuje bieżące i automatycznie aktualizowane kwotowania popularnych par walutowych. Poszczególne kolumny informują kolejno o walorze (currency), cenie otwarcia (open), cenie najniższej (low), cenie najwyższej (high) oraz cenie bieżącej (last – bid). W kolejnych kolumnach tabeli zawarta jest informacja na temat zmiany w pipsach (change – pips), zamiany procentowej (change – %) oraz dziennym zakresie zmian (daily range).