Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.fiboteamschool.pl

 

1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.fiboteamschool.pl (zwanego dalej Serwisem).
 2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.
 3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.
 4. Właścicielem Serwisu jest firma FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, REGON 360779160, kapitał zakładowy: 50.000 zł, zwana w dalej „Administratorem”.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

Przedmiotem działalności serwisu jest umożliwianie i dystrybucja produktów oraz udostępnianie Użytkownikom darmowej lub odpłatnej edukacji poprzez konferencje on-line „na żywo”, sprzedaż kursów, szkoleń i konferencji, udostępnianie ich zapisów oraz innych materiałów bezpośrednio związanych z jego tematyką.

3

KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w płatnych oraz bezpłatnych konferencjach oraz kupować kursy, szkolenia i inne materiały edukacyjne promowane przez stronę www.fiboteamschool.pl (dalej jako „Produkty”).
 2. Do realizacji transakcji i zakup przez Użytkownika Produktu konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności, które opisane zostały na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Podane w Serwisie ceny za Produkty stanowią kwotę brutto tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny w trakcie składania zamówienia w Serwisie. Użytkownik może wybrać następujące sposoby płatności: przelew na rachunek bankowy Administratora lub za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.
 6. Dostawa produktów następuje w terminie 14 dni, od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora. Dostawa zamówionego produktu następuje drogą elektroniczną lub pocztową. Informacja o sposobie dostarczenia określonego produktu zawarta jest w opisie tego produktu.
 1. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury niezbędne jest podanie odpowiednich danych. Aby otrzymać fakturę należy wysłać maila na: kontakt(at)fiboteamschool.pl. Użytkownik zobowiązany jest do podania w mailu pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny.

4

RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Administrator zobowiązany jest do dostarczenia Użytkownikowi zakupionych Produktów w stanie wolnym od wad. Za wady prawne oraz fizyczne Produktów, Administrator ponosi odpowiedzialność na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym odpowiedzialność na podstawie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Produkty zostały nabyte przez Użytkownika, który nie jest konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tych Produktów zostaje przez Administratora wyłączona na podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego.
 3. Administrator, na produkty, które Użytkownik może nabyć w Serwisie, nie udziela gwarancji w rozumieniu art. 577 i n. kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje dotyczące wad Produktów, należy zgłaszać Administratorowi na adres
  e-mail wskazany w 5 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja ta powinna zawierać:
  * imię i nazwisko Użytkownika,
  * adres do korespondencji Użytkownika,
  * adres poczty elektronicznej,
  * oznaczenie produktu podlegającego reklamacji,
  * żądanie reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie zbadanie tego Produktu przez Administratora, Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia tego Produktu do Administratora. Koszt tejże dostawy produktu ponosi Administrator.
 6. Administrator zobowiązany jest do ustosunkowania się do prawidłowo złożonej reklamacji dotyczącej Produktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora reklamacji. Brak ustosunkowania się przez Administratora do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji za zasadną.
 7. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a podmiotem wnoszącym reklamację co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, podmiotowi temu przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wnoszący reklamację może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5

REKLAMACJA DZIAŁANIA SERWISU

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem oraz inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi przesłane drogą elektroniczną na adres email: kontakt@fiboteamschool.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora (w sposób wskazany w ust. 1 powyżej) o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Systemu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem Serwisu. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail
  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.
 4. Postanowienie § 4 ust. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U.
  z 2020 poz. 267 ze zm. dalej jako „Ustawa”). Użytkownik będący konsumentem (dalej: „Konsument”), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza wyjątkami wskazanymi w Ustawie.
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator dokona zwrotu wpłaconych przez Konsumenta kwot (w tym koszty dostarczenia Produktu) w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z formy płatności poprzez zewnętrznego pośrednika (PayU) Administrator zwróci się o wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu środków.
 5. Administrator wskazuje, że w przypadkach, o którym mowa w art. 38 Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu. W szczególności, prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem jest wyłączone w przypadku, gdy:
  a) Konsument zawarł z Administratorem za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie usług, Administrator za wyraźną zgodą Konsumenta w pełni wykonał usługę, a Konsument przed zawarciem umowy został poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Administratora, utraci on prawo do odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 1 Ustawy),
  b) Konsument zawarł z Administratorem za pośrednictwem Serwisu umowę, której przedmiotem świadczenia nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 8 Ustawy),
  c) Konsument zawarł z Administratorem za pośrednictwem Serwisu umowę, na podstawie której Administrator dostarczał Konsumentowi treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia:
  I. rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz
  II. Konsument został przez Administratora poinformowany o tracie prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument, celem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy, może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Administrator informuje również, że skorzystanie z wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 nie jest przez Konsumenta obligatoryjne.

7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW I SERWISU

 1. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w tym w szczególności treści pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji
  o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących bez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Produkty dostępne w Serwisie mają na celu wyłącznie ogólnie informować i ogólnie edukować o mechanizmach działania rynków finansowych. Należy pamiętać, że sytuacja finansowa każdej osoby jest indywidualna i każdy przypadek wymaga osobnej analizy w tym co do adekwatności konkretnych produktów finansowych dla danej osoby lub konkretnych działań na rynkach finansowych przez daną osobę. Mimo, że prezentowane informacje są praktyczne, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest podawane w serwisie internetowym ani na szkoleniach.
 6. Zawartość Serwisu www.FiboTeamSchool.pl oraz wszelkie treści zawarte w serwisie www.FiboTeamSchool.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji). Administrator serwisu FiboTeamSchool.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na w Serwisie ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości Serwisu.
 7. Administrator informuje również, że treści zaprezentowane podczas nagrań video lub udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji). Autorzy treści oraz Administrator l nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie jak również zaprezentowanych podczas nagrań wideo zamieszczonych w Serwisie. Autorzy informacji oraz treści opierają się na swojej subiektywnej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia.
 8. Administrator informuje również, że Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągniecie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników uregulowane zostały
  w odrębnej Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://fiboteamschool.pl/polityka-prywatnosci-2/
 2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja.  Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.fiboteamschool.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników
  o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.fiboteamschool.pl oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia jego danych osobowych.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.fiboteamschool.pl,
  w zakładce Regulamin.
 8. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług _________ (*):

Data zawarcia umowy (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.