Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.fiboteamschool.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 

Administrator/Sprzedawca –  spółka FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w (42-217) Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, REGON 360779160, kapitał zakładowy: 50.000 zł.

Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Serwisu.

Produkt – materiały wytworzone lub udostępniane przez Sprzedawcę w ramach kursów, szkoleń, konferencji, udostępnianie ich zapisów oraz innych materiałów bezpośrednio związanych z ich tematyką o charakterze edukacyjnym w postaci nagrań jak i treści, w tym także konferencje on-line realizowane „na żywo”.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

Serwis – niniejszy serwis www.fiboteamschool.pl.

Subskrybent – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. Produkty czy Newslleter) tworzone przez Sprzedawcę lub co do których dystrybucji Sprzedawca posiada prawa.

Umowa – umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie polegająca na dostarczenia Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Produktu Użytkownikowi.

Umowa o dostarczenie Newslettera – umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Administrator zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Administratorowi dane osobowe.

Użytkownik/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z Treści cyfrowych dostępnych w ramach Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i świadczenia Usługi cyfrowej na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.fiboteamschool.pl.
 2. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:
 • poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@fiboteamschool.pl.
 • telefonu pod numerem: +48 533 516 457 oraz +48 604 075 958
 • poczty tradycyjnej pod adresem: FK Capital Sp. z o.o. ul. Waszyngtona 62/7,
  42-217 Częstochowa.
 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie i dystrybucja darmowej lub odpłatnej edukacji poprzez konferencje on-line „na żywo”, sprzedaż kursów, szkoleń i konferencji, udostępnianie ich zapisów oraz innych materiałów bezpośrednio związanych z jego tematyką.
 2. W ramach działalności Serwisu Sprzedawca dostarcza odpłatne i nieodpłatne Treści cyfrowe.

 

§ 3

KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH W TYM PRODKUTÓW

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Treści cyfrowe dostępne w Serwisie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich dostarczenia. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Treści cyfrowych po ich dostarczeniu.
 2. Treść cyfrowa dostarczana przez Sprzedawcę musi być zgodna z Umową:
 1. w chwili jej dostarczenia – w przypadku, gdy Treść cyfrowa jest dostarczana jednorazowo lub częściami;
 2. przez cały okres dostarczania – w przypadku, gdy Treść cyfrowa jest dostarczana w sposób ciągły.
 1. Jeśli Klient wprowadzi nieprawidłowy e-mail i tym samym nie zapewni warunków do dostarczenia wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu doprowadzenia do dostarczenia Treści cyfrowej.
 2. Brak korzystania przez Klienta z dostarczonej Treści cyfrowej pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Klienta do żądania od Sprzedawcy zwrotu ceny za Treść cyfrową w przypadku, gdy zostały dostarczone w zamian za zapłatę ceny.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać Produkty lub prawa uczestnictwa w organizowanych płatnych lub bezpłatnych konferencjach. 
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkty niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Produktu. Dostawa zamówionego Produktu następuje drogą elektroniczną. Informacja o sposobie dostarczenia określonego produktu zawarta jest w opisie tego Produktu.
 1. Do korzystania z Produktów przez Użytkownika konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez Formularz zamówienia i aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 2. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności, które opisane zostały na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 3. Podane w Serwisie ceny za Produkty stanowią kwotę brutto tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny w trakcie składania Zamówienia w Serwisie. Użytkownik może wybrać następujące sposoby płatności:
 1. przelew na rachunek bankowy Administratora lub
 2. przelew za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.
 1. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury niezbędne jest podanie odpowiednich danych. Aby otrzymać fakturę należy wysłać maila na: kontakt@fiboteamschool.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w mailu pełnych oraz prawdziwych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny.

 

§ 4

NEWSLETTER

 1. Administrator świadczy na rzecz Subskrybenta usługę w postaci wysyłki Newslettera.
 2. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wejść na stronę internetową Serwisu i w znajdującym się na stronie internetowej Serwisu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej oraz obowiązkowo zaznaczyć checkbox’y przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 3. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 4. Administrator informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że: 
 1. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone,
 2. dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta w formularzu. 
 3. Subskrybent może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję w treści maila.
 1. Administrator zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak ulepszenie czy aktualizacja Newslettera może dokonać zmiany w Newsletterze. Administrator w takim wypadku informuje Subskrybenta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany w formularzu. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Subskrybenta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję zawartym w treści maila.

 

§ 5

REKLAMACJA TREŚCI CYFROWYCH

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe były zgodne z Umową.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Treści cyfrowej z umową:
 1. istniejącą w chwili dostarczenia Treści cyfrowej i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest jednorazowo lub częściami;
 2. ujawnioną w okresie dostarczania Treści cyfrowej– w przypadku, gdy Treść cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły.
 1. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową.
 2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca na własny koszt doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Treści cyfrowej oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana.
 4. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
 3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeśli Treść cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 2. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku Treści cyfrowej dostarczonej  nieodpłatnie.
 3. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta i z zawartymi tam wyjątkami.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:
 • imię i nazwisko/firmę,
 • adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • przedmiot reklamacji,
 • żądania związane z reklamacją.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi niezgodnej z Umową oraz Produktowi, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy jeśli były odpłatne.  
 3. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny jeśli usługi były odpłatne.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wnoszący reklamację może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 6

REKLAMACJA DZIAŁANIA SERWISU

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem oraz inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi przesłane drogą elektroniczną na adres email: kontakt@fiboteamschool.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora (w sposób wskazany w ust. 1 powyżej) o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Systemu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem Serwisu. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail
  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, celem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca informuje również, że skorzystanie z wzoru znajdującego się w załączniku nr 1 nie jest obligatoryjne.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku skorzystania z formy płatności poprzez zewnętrznego pośrednika (PayU) Sprzedawca zwróci się o wskazanie rachunku bankowego właściwego do zwrotu środków.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w następujących przypadkach:
 1. jeśli Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, a Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 2. jeśli dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, a Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW I SERWISU

 1. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w tym w szczególności treści pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji
  o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących bez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 5. Produkty dostępne w Serwisie mają na celu wyłącznie ogólnie informować i ogólnie edukować o mechanizmach działania rynków finansowych. Należy pamiętać, że sytuacja finansowa każdej osoby jest indywidualna i każdy przypadek wymaga osobnej analizy w tym co do adekwatności konkretnych produktów finansowych dla danej osoby lub konkretnych działań na rynkach finansowych przez daną osobę. Mimo, że prezentowane informacje są praktyczne, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest podawane w serwisie internetowym ani na szkoleniach.
 6. Zawartość Serwisu www.FiboTeamSchool.pl oraz wszelkie treści zawarte w serwisie www.FiboTeamSchool.pl nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji). Administrator serwisu FiboTeamSchool.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na w Serwisie ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości Serwisu.
 7. Administrator informuje również, że treści zaprezentowane podczas nagrań video lub udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, informacji inwestycyjnej lub informacji sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), oraz w rozumieniu  Rozporządzenia Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji). Autorzy treści oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie jak również zaprezentowanych podczas nagrań wideo zamieszczonych w Serwisie. Autorzy informacji oraz treści opierają się na swojej subiektywnej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia.
 8. Administrator informuje również, że Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u brokerów. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągniecie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników uregulowane zostały
  w odrębnej Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://fiboteamschool.pl/polityka-prywatnosci-2/
 2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja.  Zarejestrowani użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.fiboteamschool.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników
  o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.fiboteamschool.pl oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia jego danych osobowych.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.fiboteamschool.pl,
  w zakładce Regulamin.
 8. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług _________ (*):

Data zawarcia umowy (*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.