Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzana danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu „Fibonacci Team School”, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

 2. Administratorem danych osobowych jest firma FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 62/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000542919, posiadającymi NIP 949-220-00-04, kapitał zakładowy: 50.000 zł, zwana dalej „Administratorem”.

 3. Administrator przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu www.fiboteamschool.pl oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych FK Capital sp. z o.o. odbywać się będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
  d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
  f) przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia świadczenie usług w postaci kursów, szkoleń i wszelkich czynności będących podstawą funkcjonowania Serwisu oraz „Fibonacci Team School”.

 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  c) podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google LLc.

 9. Dane będą przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich jak Google Llc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który podlega certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, co w każdej chwili Użytkownik może sprawdzić pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list /. Poza wskazanym przypadkiem Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA

 10. W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Promujemy nasze usługi za pomocą Google AdWords, AdSense, DoubleClick For Publishers. Dane które zbieramy o Użytkownikach pomagają nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji a także pomagają nam opracowywać kampanie remarketingowe.

 11. Administrator korzysta również z usługi Google Analytics za pomocą której bada między innymi to jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz jak do niego dotarli.

 12. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy o świadczeniu usług funkcjonalności serwisu www.fiboteamschool.pl lub wysyłki newslettera, a po jej rozwiązaniu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 10 lat od zakończenia umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 13. Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

 14. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

  PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy korzystający z serwisów, produktów i usług Administratora w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie możliwości realizacji czynności której te dane dotyczyły.

SUBSKRYBCJE NEWSLETTERA ORAZ BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW

Prenumerata elektronicznego newslettera oraz bezpłatnych materiałów edukacyjnych należących do fiboteamschool.pl wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Pozyskane w ten sposób adresy mailowe dodawane są do listy mailingowej Serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, by można było przesłać użytkownikowi newsletter lub bezpłatne materiały edukacyjne.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis fiboteamschool.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.

 2. Pod pojęciem informacji handlowych  rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
 3. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 COOKIES

Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu fiboteamschool.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego fiboteamschool.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego fiboteamschool.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W ramach serwisu internetowego fiboteamschool.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym fiboteamschool.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego fiboteamschool.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 8. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

 9. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza),
  b) count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie,
  c) NID, PREF – Google Maps, pliki cookie dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,
  d) cookie wtyczki WordPress WP-SpamFree – pliki cookie zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz do komentarzy
  e) w3tc_referrer – cookie wtyczki WordPress Total Cache przeznaczona do zwiększenia wydajności witryny,
  f) cookie Google Analytics,
  g) cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki,
  h) cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

 ZMIANY

 1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą publikowane na stronie www.fiboteamschool.pl w zakładce/sekcji Polityka Prywatności, o istotnych zmianach poinformujemy użytkowników wysyłając wiadomości na wskazane przez nich adres e-mail.

 2. Bez względu na rodzaj zmian w naszej Polityce Prywatności, prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody Użytkownika.
 3. W przypadku zmiany Polityki Prywatności pozostawiamy naszym Użytkownikom 7dni od momentu publikacji nowej wersji na stronie na ewentualną rezygnację z naszych usług.